Στην εταιρία μας σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα δήλωση απορρήτου αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε κατά την παροχή των υπηρεσιών μας και την εν γένει επικοινωνία μας μαζί σας. 

Τα πλήρη στοιχεία μας είναι: 

Πλήρης Επωνυμία: Υιοί Ν. Νουλίκα Ο.Ε. 

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: monte@montenoulikas.gr 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 5ο χλμ. Ε.Ο. Βέροιας – Νάουσας, Βέροια, 591 01, Ελλάδα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2331 067347 

Αντικείμενο και σκοπός της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής αποτελεί ο καθορισμός των βασικών αρχών και κανόνων, σύμφωνα με τους οποίους η εταιρία μας συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία και ειδικότερα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 (εφεξής «ο Κανονισμός»). 

Γενικές αρχές επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Όταν η εταιρία μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φροντίζει ώστε:

Σκοποί επεξεργασίας:

Η εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους εξής σκοπούς:

Νόμιμη βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:

Η εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με διαφάνεια κατά τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ακρίβειας, του συγκεκριμένου χρόνου διατήρησης των δεδομένων και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων.

Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ανά περίπτωση μπορεί να είναι:

  1. η συγκατάθεσή σας,
  2. η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης,
  3. η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση,
  4. η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας,

Ποια δεδομένα τίθενται σε επεξεργασία:

Αναφορικά με τους παραπάνω σκοπούς η εταιρία μας είναι δυνατόν να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως ενδεικτικά τα ακόλουθα: 

Εργαζόμενοι: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, τόπος γέννησης, φύλο, υπηκοότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τηλέφωνα επικοινωνίας, στοιχεία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και λοιποί αριθμοί μητρώων ασφαλιστικών ταμείων, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στοιχεία που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, στην προϋπηρεσία του, βιογραφικό σημείωμα. 

Πελάτες/Προμηθευτές/Εξωτερικοί Συνεργάτες: Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ). 

Υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι πελάτες που συμπληρώνουν την φόρμα αίτησης για επιλεγμένα μεταχειρισμένα μηχανήματα: Ονοματεπώνυμο υπευθύνου, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). 

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων

Η εταιρία μας δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («ευαίσθητα δεδομένα»), όπως δεδομένα που αφορούν στην υγεία, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του. Είναι πιθανόν τα δεδομένα αυτά να μην ανήκουν πάντοτε σε άμεσα συναλλασσόμενους με την εταιρία μας αλλά και σε τρίτους (λ.χ. μέλη της οικογένειας εργαζομένου, τέκνα κ.ο.κ.) 

Ομοίως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιτάσσει η ισχύουσα νομοθεσία (π.χ νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων σε περίπτωση που η εταιρία μας συμμετέχει ως υποψήφια σε διαγωνιστικές διαδικασίες του δημόσιου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα) η εταιρία μας μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται δεδομένα που αφορούν σε ποινικές καταδίκες ή αδικήματα, όπως αντίγραφα ποινικού μητρώου, σεβόμενο πάντα την αρχή της αναλογικότητας. 

Ανά περίσταση, η εταιρία μας μπορεί να επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα τόσο ως υπεύθυνος επεξεργασίας, όσο και ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων. 

Περίοδος διατήρησης των δεδομένων

Η εταιρία μας τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας, μετά το τέλος της οποίας τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία άλλη περίοδος διατήρησης. Όπου για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη η συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη δοθείσα συγκατάθεση χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανάκλησης. 

Δικαιώματα Υποκειμένων των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρία μας φροντίζει ώστε τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Κάθε αίτημα του προσώπου/υποκειμένου υποβάλλεται στην εταιρία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: monte@montenoulikas.gr.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, εντός εύλογης προθεσμίας, αλλά το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματος και την ταυτοποίησή του/σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η εταιρία μας υποχρεούται, εντός μηνός από την ταυτοποίηση του αιτήματος, να σας ενημερώσει για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος η εταιρία μας οφείλει να σας ενημερώσει για τυχόν άρνηση του να ικανοποιήσει εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης. 

Η εταιρία μας μπορεί να αρνηθεί να ικανοποιήσει εν όλω η εν μέρει Σχετικό αίτημα που λαμβάνει από το υποκείμενο δεδομένων, μόνο όταν αυτή η δυνατότητα προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679). 

Σε περίπτωση που η εταιρία μας επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ως εκτελών την επεξεργασία, τότε διαβιβάζει τα σχετικά αιτήματα στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την εξέταση και την ικανοποίηση τους. 

Δικαίωμα Προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δύναστε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή ήτοι, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί περαιτέρω επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα http://www.dpa.gr

Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ως «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» ορίζεται η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινοποίηση, γνωστοποίηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέχθηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε τρόπο σε επεξεργασία από την εταιρία μας.

Μια παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να συμβεί σε πολλές περιστάσεις, κάποιες εκ των οποίων ενδεικτικά είναι:

Στην περίπτωση που η εταιρία μας ή οποιοσδήποτε υπάλληλος ή συνεργάτης του, ή οποιοσδήποτε τρίτος, αντιληφθεί ή υποψιασθεί πως μπορεί να έχει λάβει χώρα κάποια παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει την εταιρία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση monte@montenoulikas.gr

Σε περίπτωση που η εταιρία μας επεξεργάζεται δεδομένα ως εκτελών την επεξεργασία, ειδοποιεί χωρίς καθυστέρηση τον υπεύθυνο επεξεργασίας και δεν προβαίνει σε γνωστοποιήσεις. 

Η παρούσα Πολιτική δύναται να τροποποιείται οιαδήποτε χρονική στιγμή από την εταιρία μας και θα αναρτάται επικαιροποιημένη στον παρόντα ιστότοπο. 

29 Οκτωβρίου 2018 – Βέροια 

5ο χλμ. Ε.Ο. Βέροιας – Νάουσας | 59101, Βέροια | +30 23310 67347